Musik auf dem Wasser – Kabakov & Tarasov

Fotodokumentation der Installation „Musik auf dem Wasser“
von Ilya Kabakov und Vladimir Tarasov in Salzau 1994/96.